© autonoms.net | 2019 | Barcelona

una mica de teoria…

Obligacions fiscals i comptables dels professionals

autònoms

El professional autònom, previ a l’inici de la seva activitat, ha de donar-se d’alta en l’Agència Tributària presentant la declaració censal (model 036 o 037), en la qual notificarà les seves dades personals, l’activitat a la qual es vol dedicar, la ubicació del negoci i els impostos que l’afecten. Recordar que cada vegada que hi hagi una variació dels mateixos serà necessari comunicar-ho mitjançant els models citats. Simultàniament, és a dir, el mateix dia, a més de l’alta en Hisenda també s’haurà de donar d’alta en la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) com a treballador autònom. En aquest sentit, i després de la finalització de cada trimestre (cada 3 mesos) i de cada any natural, l’autònom haurà de realitzar la presentació de diversos impostos, tals com: 1. Declaració trimestral de l’Impost sobre el valor afegit (IVA- model 303) i declaració anual (model 390). 2. Declaració trimestral de pagament fraccionat de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF-model 130) i declaració anual (100) de l’I.R.P.F. 3. Declaració trimestral de retencions i ingressos a compte de l’IRPF en cas d’haver-les efectuat, en cas de tenir a treballadors contractats, subcontractar a altres professionals autònoms o en cas de tenir algun local o oficina la factura de la qual inclogui retenció (model 111 i model 115) i declaració anual dels mateixos (model 190 i 180). 4. Declaració anual d’operacions amb tercers, conjunt d’operacions amb clients o proveïdors que superin els 3.006 euros i no tinguin retenció (model 347). 5. Operacions intracomunitàries (model 349). És important destacar que en el cas de tenir problemes de liquiditat es pot procedir a ajornar el pagament del deute contret amb l’Agència tributària per IVA però no per pagaments a compte de l’IRPF. A més, els autònoms hauran de portar un registre comptable de tots els ingressos (factures emeses) i despeses (factures rebudes). Respecte a les despeses, perquè puguin ser deduïbles, han d’estar afectes a l’activitat. Han de produir-se a causa del desenvolupament de l’activitat que es realitza per compte propi. Dit això, s’hauran de comptabilitzar les despeses en tres llibres de registre diferents: 1. llibre de registre de factures rebudes. 2. llibre de registre de béns d’inversió. 3. llibre de registre de despeses (quan no s’obté factura però si un comprovant o tiquet).

Cóm ha de ser una factura?

La factura és el document més important de tota compra o venda de productes o serveis. És un document acreditatiu tant per qui l’emet (venedor) com per qui la reb (comprador). Malgrat això, no tohom coneix exactament qué ha de tenir una factura perquè sigui vàlida. Passem a explicar- ho: Una factura serà vàlida si conté, al menys, la informació següent: Dades fiscals de l’emisor: nom, adreça (CP i població), NIF o NIE Dades fiscals del receptor: nom, adreça (CP i població), NIF o NIE Dades del document: número de factura i data de factura Dades sobre els imports: import net, % d’IVA, import IVA, % retenció (si n’hi ha), import retenció (si n’hi ha) i import total factura
© autonoms.net | 2019 | Barcelona

una mica

de teoria…

Obligacions

fiscals i

comptables

dels

professionals

autònoms

El professional autònom, previ a l’inici de la seva activitat, ha de donar-se d’alta en l’Agència Tributària presentant la declaració censal (model 036 o 037), en la qual notificarà les seves dades personals, l’activitat a la qual es vol dedicar, la ubicació del negoci i els impostos que l’afecten. Recordar que cada vegada que hi hagi una variació dels mateixos serà necessari comunicar-ho mitjançant els models citats. Simultàniament, és a dir, el mateix dia, a més de l’alta en Hisenda també s’haurà de donar d’alta en la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) com a treballador autònom. En aquest sentit, i després de la finalització de cada trimestre (cada 3 mesos) i de cada any natural, l’autònom haurà de realitzar la presentació de diversos impostos, tals com: 1. Declaració trimestral de l’Impost sobre el valor afegit (IVA- model 303) i declaració anual (model 390). 2. Declaració trimestral de pagament fraccionat de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF-model 130) i declaració anual (100) de l’I.R.P.F. 3. Declaració trimestral de retencions i ingressos a compte de l’IRPF en cas d’haver-les efectuat, en cas de tenir a treballadors contractats, subcontractar a altres professionals autònoms o en cas de tenir algun local o oficina la factura de la qual inclogui retenció (model 111 i model 115) i declaració anual dels mateixos (model 190 i 180). 4. Declaració anual d’operacions amb tercers, conjunt d’operacions amb clients o proveïdors que superin els 3.006 euros i no tinguin retenció (model 347). 5. Operacions intracomunitàries (model 349). És important destacar que en el cas de tenir problemes de liquiditat es pot procedir a ajornar el pagament del deute contret amb l’Agència tributària per IVA però no per pagaments a compte de l’IRPF. A més, els autònoms hauran de portar un registre comptable de tots els ingressos (factures emeses) i despeses (factures rebudes). Respecte a les despeses, perquè puguin ser deduïbles, han d’estar afectes a l’activitat. Han de produir-se a causa del desenvolupament de l’activitat que es realitza per compte propi. Dit això, s’hauran de comptabilitzar les despeses en tres llibres de registre diferents: 1. llibre de registre de factures rebudes. 2. llibre de registre de béns d’inversió. 3. llibre de registre de despeses (quan no s’obté factura però si un comprovant o tiquet).

Cóm ha de ser una factura?

La factura és el document més important de tota compra o venda de productes o serveis. És un document acreditatiu tant per qui l’emet (venedor) com per qui la reb (comprador). Malgrat això, no tohom coneix exactament qué ha de tenir una factura perquè sigui vàlida. Passem a explicar-ho: Una factura serà vàlida si conté, al menys, la informació següent: Dades fiscals de l’emisor: nom, adreça (CP i població), NIF o NIE Dades fiscals del receptor: nom, adreça (CP i població), NIF o NIE Dades del document: número de factura i data de factura Dades sobre els imports: import net, % d’IVA, import IVA, % retenció (si n’hi ha), import retenció (si n’hi ha) i import total factura